Dzierżawa lokomotywy spalinowej typu T448P na okres 24 miesięcy

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dzierżawa lokomotywy spalinowej typu T448P na okres 24 miesięcy”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2022 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 18.01.2022 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 217 w dniu 01.02.2022 r. o godz. 09:15.