Regulamin dotyczący postępowań przetargowych uruchomionych przed 26.04.2022 r.

  Re­gu­la­min okre­śla­ją­cy spo­sób po­stę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go oraz za­wie­ra­nia umów na do­sta­wy, usłu­gi i ro­bo­ty 
bu­dow­la­ne w JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach, nie ob­ję­te usta­wą Prawo Za­mó­wień Pu­blicz­nych.