Zakup i dostawa 9 szt. (dziewięciu) modułów socjalno-administracyjnych wraz z ich posadowieniem i przyłączami mediów

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawa 9 szt. (dziewięciu) modułów socjalno-administracyjnych wraz z ich posadowieniem i przyłączami mediów”. 

 

Tytuł postępowania:           Zakup i dostawa 9 szt. (dziewięciu) modułów socjalno-administracyjnych wraz z ich posadowieniem i przyłączami mediów

Numer postępowania:        JSWL/NU/06/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        ZAMKNIĘTE

Termin składania ofert:     30.11.2022 godz. 9:00  08.12.2022 godz. 9.00  20.12.2022 r. godz. 9.00

Data otwarcia ofert:           30.11.2022 godz. 10:0008.12.2022 r. godz. 10.00  20.12.2022 r. godz.10.00

Termin zadawania pytań: 21.11.2022 godz. 12:00  01.12.2022 r. godz. 12.00

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 08.11.2022 r. ÷ 18.11.2022 r. (z wyjątkiem soboty, niedzieli i święta)  do 28.11.2022 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dnia 25.11.2022 r., który jest dniem wolnym u Zamawiającego), w godzinach 8:00÷13:00.

 

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna nr 219

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - przetarg[email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Termin zadawania pytań: 21.11.2022 godz. 12:00

Zamawiający wymaga, aby Oferent przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia miejsca robót i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Oferty złożone przez Oferentów bez przeprowadzenia przez nich wizji lokalnej zostaną odrzucone przez Zamawiającego bez ich otwierania.

 

Zamawiający ustanawia wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100); wadium należy wnieść zgodnie z Rozdz. XI Wymagań Ofertowych.

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i dostawa 9 szt. (dziewięciu) modułów socjalno-administracyjnych wraz z ich posadowieniem i przyłączami mediów”.