Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. na rok 2021

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz Spółki JSW Logistics Sp. z o.o. na rok 2021

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 05.02.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 11.02.2021 r. o godz. 09:15.