Dzierżawa lokomotywy elektrycznej serii TRAXX typu E 186 lub E 483 na okres 12 miesięcy

Zaproszenie

do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dzierżawa lokomotywy elektrycznej serii TRAXX typu E 186 lub E 483 na okres 12 miesięcy

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2021 roku do godz. 11:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 05.02.2021 r. godz. 10:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 11.02.2021 r. o godz. 11:15.