Odnowienie i remont pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym (obiekt nr 785) w Dąbrowie Górniczej oraz przygotowanie w ww. lokalizacji pomieszczenia archiwizacyjnego

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonymna:

„Odnowienie i remont pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym (obiekt nr 785) w Dąbrowie Górniczej oraz przygotowanie w ww. lokalizacji pomieszczenia archiwizacyjnego”

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2021 roku do godz. 09:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 08.09.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 UWAGA! Zmiana miejsca komisyjnego otwarcia ofert.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 217 w dniu 22.09.2021 r. o godz. 09:15.

Zamawiający wymaga, aby Oferent przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót remontowych. Możliwy termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 12.08.÷08.09.2021 r. (za wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach 8:00÷13:00. Oferent w celu dokonania wizji lokalnej wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem składanym za pomocą e-mail-a (wnioski należy przesyłać po dniu 09.08.2021 r. na adres: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl), wskazując termin jej przeprowadzenia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie wskazanym przez Wykonawcę lub wyznaczy inny termin.