Przetarg nieograniczony – „Zakup wraz z sukcesywną dostawą środków czystości”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 10:00.

Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 13.02.2020 r. godz. 10:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w SIWZ.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 14.02.2020 r. o godz. 10:30.