Certyfikaty i licencje

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

W dniu 18.10.2018 r. Pre­zes Urzę­du Trans­por­tu Ko­le­jo­we­go prze­dłu­żył JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. Cer­ty­fi­kat pod­mio­tu od­po­wie­dzial­ne­go za utrzy­ma­nie po­jaz­du ko­le­jo­we­go (ECM) w za­kre­sie obej­mu­ją­cym wa­go­ny to­wa­ro­we. Cer­ty­fi­kat ważny jest na okres 5 lat tj. do 24 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Licencja przewoźnika

Spół­ka po­sia­da li­cen­cję na wy­ko­ny­wa­nie usług trans­por­tu ko­le­jo­we­go, wraz z za­łącz­ni­kiem do­ty­czą­cym ubez­pie­cze­nia od od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej. Ro­dzaj usług: prze­wo­zy to­wa­ro­we oraz świad­cze­nie usług trak­cyj­nych. Li­cen­cja zo­sta­ła wy­da­na 02.10.2018 roku, numer li­cen­cji L/050/2018.

Certyfikat bezpieczeństwa

Spółka posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr PL1120200026 wydany 4 września 2020 r. oraz certyfikat bezpieczeństwa część B nr PL1220200035 wydany 4 września 2020 r.