Misja i wizja

Misja

Misją JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. jest świad­cze­nie ko­le­jo­wych usług prze­wo­zu to­wa­rów i ob­słu­gi bocz­nic przy za­cho­wa­niu wy­so­kie­go, gwa­ran­to­wa­ne­go po­zio­mu ja­ko­ści usług i spo­łecz­nej od­po­wie­dzial­no­ści biz­ne­so­wej. Za­kład za­mie­rza re­ali­zo­wać misję mając na uwa­dze roz­wój eko­lo­gicz­nych prze­kształ­ceń w ob­sza­rach swo­jej dzia­łal­no­ści.

Wizja

Spół­ka JSW Lo­gi­stics za­mie­rza zo­stać wio­dą­cym ope­ra­to­rem bocz­nic, istot­nym prze­woź­ni­kiem w Gru­pie Ka­pi­ta­ło­wej JSW S.A oraz li­czą­cym się pod­mio­tem na rynku to­wa­ro­wych prze­wo­zów ko­le­jo­wych w Pol­sce. Spół­ka pla­nu­je w per­spek­ty­wie do 2030 r. osią­gnąć zde­cy­do­wa­ny przy­rost w ob­słu­dze bocz­nic i re­ali­za­cji prze­wo­zów ko­le­jo­wych w opar­ciu o wła­sny tabor ko­le­jo­wy, ob­słu­gi­wa­ny przez wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel. Po­przez roz­wój dzia­łal­no­ści Spół­ka ma za­miar zwięk­szyć swoje przy­cho­dy, za­cho­wu­jąc przy tym sta­bil­ny po­ziom ren­tow­no­ści, po­głę­bia­jąc sy­ner­gie w Gru­pie Ka­pi­ta­ło­wej JSW jako de­ter­mi­nan­tę wła­ści­we­go i per­spek­ty­wicz­ne­go roz­wo­ju.