Zakup i bieżąca dostawa środków czystości w 2022 roku

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Zakup i bieżącą dostawę środków czystości w 2022 roku”.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2022 roku do godz. 11:00.

 Pytania związane z przedmiotem przetargu i dokumentacją kierować należy do 28.12.2021 r. godz. 12:00 w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] lub do osób wyznaczonych w Wymaganiach Ofertowych.

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sala konferencyjna pokój nr 219 w dniu 11.01.2022 r. o godz. 11:15.

szczegóły