Certyfikaty i licencje

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

W dniu 09.06.2022 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał JSW Logistics Sp. z o.o. nowy Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz lokomotywy. Certyfikat ważny jest od 13.06.2022 r. do 13.06.2027 r.

Licencja przewoźnika

Spół­ka po­sia­da li­cen­cję na wy­ko­ny­wa­nie usług trans­por­tu ko­le­jo­we­go, wraz z za­łącz­ni­kiem do­ty­czą­cym ubez­pie­cze­nia od od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej. Ro­dzaj usług: prze­wo­zy to­wa­ro­we oraz świad­cze­nie usług trak­cyj­nych. Li­cen­cja zo­sta­ła wy­da­na 02.10.2018 roku, numer li­cen­cji L/050/2018.

Certyfikat bezpieczeństwa

Spółka posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr PL1120200026 wydany 4 września 2020 r. oraz certyfikat bezpieczeństwa część B nr PL1220200035 wydany 4 września 2020 r.