O JSW Logistics

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

JSW Logistics Sp. z o.o.
 

Spół­ka prawa han­dlo­we­go za­re­je­stro­wa­na w Są­dzie Re­je­stro­wym w Ka­to­wi­cach - Wy­dział VIII Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod nu­me­rem KRS: 0000010274. Ka­pi­tał za­kła­do­wy firmy wy­no­si 5 639 500 zł.

Wła­ści­cie­lem 100% udzia­łów jest Ja­strzęb­ska Spół­ka Wę­glo­wa S.A. z sie­dzi­ba w Ja­strzę­biu-Zdro­ju.

Siedziba

JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. (Zakład Przewozów i Spedycji  SPEDKOKS  Sp. z o.o.) po­wsta­ła 22 wrze­śnia 2000 r. Po­cząt­ko­wo sie­dzi­ba Spół­ki mie­ści­ła się na te­re­nie Kok­sow­ni Przy­jaźń (obec­nie JSW Koks S.A.) w Dą­bro­wie Gór­ni­czej przy ulicy Kok­sow­ni­czej 1. W 2018 roku na­stą­pi­ła zmia­na sie­dzi­by i nazwy firmy.

Ak­tu­al­ne dane: JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o., 40-282 Ka­to­wi­ce, ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41.