Klauzula informacyjna

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Administrator danych osobowych

Ad­mi­ni­stra­to­rem Pana/Pani da­nych oso­bo­wych jest JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach (40-282) przy ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41, wpi­sa­nej do re­je­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy w Ka­to­wi­cach, VIII Wy­dział Sądu Go­spo­dar­cze­go pod nu­me­rem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spół­ka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych można się skon­tak­to­wać pod ad­re­sem:

Pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres sie­dzi­by firmy JSW Lo­gi­stics, lub
Pocz­tą elek­tro­nicz­ną: rodo@​jsw​logi​stic​s.​pl.

Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Je­że­li jest Pan/Pani Użyt­kow­ni­kiem Ser­wi­su Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Spół­ki czyli w ce­lach wska­za­nych w punk­cie 1.3. Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści Spół­ki lub na pod­sta­wie zgody na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wej w przy­pad­ku, gdy Spół­ka otrzy­ma­ła od Pana/Pani taką zgodę.  Art. 6 ust. 1 lit. f) roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o  ochro­nie da­nych), dalej jako: „RODO” w  przy­pad­ku praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Spół­ki. 
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przy­pad­ku, gdy Spół­ka otrzy­ma­ła od Pana/Pani zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wej.
Je­że­li jest Pan/Pani osobą fi­zycz­ną pro­wa­dzą­cą jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą zmie­rza­ją­cą do za­war­cia Umowy ze Spół­ką, to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w  celu nie­zbęd­nym do (A) pod­ję­cia dzia­łań przed za­war­ciem z Panią/Panem umowy, (B) w  celu re­ali­za­cji umowy je­że­li do­szło do jej za­war­cia i do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych na­leż­no­ści oraz (C) ce­lach re­ali­za­cji obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prawa po­dat­ko­we­go i prze­pi­sów o ra­chun­ko­wo­ści. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Je­że­li jest Pan/Pani osobą re­pre­zen­tu­ją­cą kon­tra­hen­ta Spół­ki, wy­zna­czo­ną do kon­tak­tu ze Spół­ką, to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w ce­lach wy­ni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów re­ali­zo­wa­nych przez Spół­kę, za­pew­nie­nia kon­tak­tu z kon­tra­hen­tem oraz we­ry­fi­ka­cji czy osoba, która kon­tak­tu­je się ze Spół­ką, jest upraw­nio­na do po­dej­mo­wa­nia czyn­no­ści w  imie­niu kon­tra­hen­ta, a także: (A) w  celu re­ali­za­cji umowy po­mię­dzy Spół­ką a  re­pre­zen­to­wa­nym przez Panią/Pana pod­mio­tem i (B) ce­lach re­ali­za­cji obo­wiąz­ków wy­ni­ka­ją­cych z prawa po­dat­ko­we­go i prze­pi­sów o ra­chun­ko­wo­ści. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Od­bior­ca­mi Pani/Pana da­nych oso­bo­wych mogą być pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce ze Spół­ką w  za­kre­sie świad­czo­nych na rzecz Spół­ki usług (np. pod­wy­ko­naw­cy) oraz wspie­ra­nia bie­żą­cych pro­ce­sów biz­ne­so­wych Spół­ki.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Je­że­li jest Pan/Pani Użyt­kow­ni­kiem Ser­wi­su to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celów wska­za­nych w punk­cie 1.3. Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści Spół­ki.

Je­że­li jest Pan/Pani osobą fi­zycz­ną pro­wa­dzą­cą jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą zmie­rza­ją­cą do za­war­cia umowy ze Spół­ką, to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres trwa­nia umowy za­war­tej przez Pana/Panią ze Spół­ką (je­że­li do za­war­cia ta­kiej umowy rze­czy­wi­ście do­szło), a po tym okre­sie przez okres przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń.

Po­nad­to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres wy­ma­ga­ny prze­pi­sa­mi prawa po­dat­ko­we­go oraz prze­pi­sów o ra­chun­ko­wo­ści.

Je­że­li jest Pan/Pani osobą re­pre­zen­tu­ją­cą kon­tra­hen­ta, to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres trwa­nia umowy za­war­tej przez re­pre­zen­to­wa­ny przez Pana pod­miot ze Spół­ką, a po tym okre­sie przez okres przedaw­nie­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń.

Po­nad­to Pana/Pani dane oso­bo­we będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres wy­ma­ga­ny prze­pi­sa­mi prawa po­dat­ko­we­go oraz prze­pi­sów o ra­chun­ko­wo­ści.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Je­że­li jest Pan/Pani Użyt­kow­ni­kiem Ser­wi­su to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Je­że­li jest Pan/Pani osobą fi­zycz­ną pro­wa­dzą­cą jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą zmie­rza­ją­cą do za­war­cia umowy ze Spół­ką, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody).
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Je­że­li jest Pan/Pani osobą re­pre­zen­tu­ją­cą kon­tra­hen­ta, to ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su po­da­wa­ne są do­bro­wol­nie. Po­da­nie ich jest nie­zbęd­ne do ko­rzy­sta­nia z Ser­wi­su.

Je­że­li jest Pan/Pani osobą fi­zycz­ną pro­wa­dzą­cą jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, to po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do za­war­cia umowy ze Spół­ką.

Je­że­li jest Pan/Pani osobą re­pre­zen­tu­ją­cą kon­tra­hen­ta, to po­da­nie da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne za­pew­nie­nia kon­tak­tu ze Spół­ką.