Polityka prywatności

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Informacje ogólne

1.1. Ni­niej­sza Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści ma za­sto­so­wa­nie do da­nych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go (dalej „Użyt­kow­ni­ków”) dzia­ła­ją­ce­go pod ad­re­sem jsw-lo­gi­stics.pl (dalej „Ser­wis”) oraz in­nych ka­te­go­rii osób wska­za­nych w ni­niej­szej Po­li­ty­ce Pry­wat­no­ści.

1.2. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su jest Usłu­go­daw­ca czyli JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Ka­to­wi­cach (40-282) przy ul. Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41, wpi­sa­nej do re­je­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy w Ka­to­wi­cach, VIII Wy­dział Go­spo­dar­czy pod nu­me­rem KRS 0000010274 (dalej rów­nież jako „Spół­ka”).

1.3. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków Ser­wi­su prze­twa­rza­ne są przez Usłu­go­daw­cę w celu pro­wa­dze­nia Ser­wi­su, a w szcze­gól­no­ści:

A. za­pew­nie­nia spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su;
B. wy­ja­śnie­nia oko­licz­no­ści nie­do­zwo­lo­ne­go ko­rzy­sta­nia z Ser­wi­su;
C. two­rze­nia we­wnętrz­nych ra­por­tów i ana­liz (w tym sta­ty­styk oglą­dal­no­ści pod­stron Ser­wi­su);
D. pod­no­sze­nia ja­ko­ści Ser­wi­su.

1.4. Dane kontaktowe koordynatora Ochrony Danych w Spółce JSW Logistics Sp. z o.o. 40-282 Katowice, ul. Ignacego Paderewskiego 41.

1.5. Z po­wyż­szą osobą na­le­ży się kon­tak­to­wać w każ­dej spra­wie do­ty­czą­cej ochro­ny da­nych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych przez Usłu­go­daw­cę.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe

1.6. Każda osoba fi­zycz­na (dalej „Wnio­sku­ją­cy”) ma prawo zwró­cić się do Usłu­go­daw­cy z wnio­skiem o:

A. po­twier­dze­nie, że Usłu­go­daw­ca prze­twa­rza do­ty­czą­ce jej dane oso­bo­we, a także o re­ali­za­cję prawa do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych jakie jej do­ty­czą;
B. spro­sto­wa­nie da­nych oso­bo­wych;
C. usu­nię­cie lub ogra­ni­cze­nie prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych;
D. prze­nie­sie­nie da­nych oso­bo­wych, obej­mu­ją­ce upraw­nie­nie do otrzy­ma­nia w/w da­nych i prze­sła­nia ich in­ne­mu ad­mi­ni­stra­to­ro­wi lub do żą­da­nia, w razie moż­li­wo­ści tech­nicz­nych, prze­sła­nia tych da­nych bez­po­śred­nio in­ne­mu ad­mi­ni­stra­to­ro­wi (w za­kre­sie w jakim dane prze­twa­rza­ne są w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny oraz w celu wy­ko­na­nia umowy lub na pod­sta­wie wy­ra­żo­nej zgody);
E. sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (w za­kre­sie w jakim dane prze­twa­rza­ne są w praw­nie uza­sad­nio­nym in­te­re­sie Spół­ki).

1.7. Po­wyż­sze wnio­ski będą re­ali­zo­wa­ne przez Wnio­sko­daw­cę z uwzględ­nie­niem prze­pi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w  związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych – dalej „RODO”). Po­wyż­sze ozna­cza, że w nie­któ­rych przy­pad­kach wy­mie­nio­nych w prze­pi­sach RODO w/w upraw­nie­nia nie będą przy­słu­gi­wa­ły oso­bie, któ­rej do­ty­czą dane oso­bo­we.

1.8. Wnio­sek na­le­ży zło­żyć w for­mie pi­sem­nej na adres JSW Lo­gi­stics sp. z o.o. 40-282 Ka­to­wi­ce, ul Igna­ce­go Pa­de­rew­skie­go 41 lub wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nej na adres rodo@​jsw​logistics.​pl. W razie braku prze­twa­rza­nia przez Usłu­go­daw­cę da­nych oso­bo­wych Wnio­sku­ją­ce­go (poza fak­tem prze­twa­rza­nia w/w da­nych na po­trze­by sa­me­go wnio­sku) wnio­sek nie zo­sta­nie zre­ali­zo­wa­ny, a dane Wnio­sku­ją­ce­go zo­sta­ną nie­zwłocz­nie usu­nię­te.

1.9. Usłu­go­daw­ca nie­zwłocz­nie po otrzy­ma­niu wnio­sku in­for­mu­je o tym fak­cie Wnio­sku­ją­ce­go oraz za­miesz­cza in­for­ma­cję na temat wnio­sku w pro­wa­dzo­nej przez sie­bie ewi­den­cji.

1.10. Usłu­go­daw­ca za­strze­ga sobie prawo do we­ry­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści Wnio­sku­ją­ce­go. Brak sku­tecz­ne­go zwe­ry­fi­ko­wa­nia toż­sa­mo­ści Wnio­sku­ją­ce­go z po­wo­dów, za któ­rych po­wsta­nie Wnio­sku­ją­cy po­no­si od­po­wie­dzial­ność ozna­cza brak re­ali­zo­wa­nia przez Usłu­go­daw­cę zło­żo­ne­go wnio­sku o czym Wnio­sku­ją­cy zo­sta­nie po­in­for­mo­wa­ny w spo­sób nie­zwłocz­ny.

1.11. Wnio­sek roz­pa­try­wa­ny jest w wy­zna­czo­nej do tego celu ko­mór­ce me­ry­to­rycz­nej Usłu­go­daw­cy bez zbęd­nej zwło­ki, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 10 dni, li­cząc od dnia otrzy­ma­nia wnio­sku przez Usłu­go­daw­cę. Spo­sób po­stę­po­wa­nia ze zło­żo­nym wnio­skiem kon­sul­to­wa­ny jest z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych jaki zo­stał po­wo­ła­ny przez Usłu­go­daw­cę, a w razie jego braku z dzia­ła­ją­cym w ra­mach or­ga­ni­za­cji Usłu­go­daw­cy ko­or­dy­na­to­rem ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

1.12. Usłu­go­daw­ca prze­ka­zu­je Wnio­sku­ją­ce­mu od­po­wiedź na wnio­sek w ter­mi­nie naj­póź­niej trzech (3) ty­go­dni li­cząc od dnia jego otrzy­ma­nia. W przy­pad­kach obiek­tyw­nie skom­pli­ko­wa­nych (tj. wy­ma­ga­ją­cych po stro­nie Spół­ki du­że­go na­kła­du pracy) po­wyż­szy ter­min ulega prze­dłu­że­niu do dwóch (2) mie­się­cy o czym Wnio­sku­ją­cy jest nie­zwłocz­nie in­for­mo­wa­ny. Jed­no­cze­śnie Usłu­go­daw­ca do­cho­wa wszel­kich sta­rań aby ter­min nie ule­gał w/w wy­dłu­że­niu.

1.13. W ra­mach re­ali­za­cji prawa do­stę­pu do da­nych Wnio­sku­ją­ce­mu wska­zu­je się jego dane, w za­kre­sie o jaki wniósł w żą­da­niu. Za­kres in­for­ma­cji obej­mu­je:

  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.14. W przy­pad­ku re­ali­za­cji prawa do­stę­pu do da­nych oraz prawa do ich prze­no­sze­nia do od­po­wie­dzi udzie­la­nej Wnio­sku­ją­ce­mu za­łą­cza się kopię do­ty­czą­cych go da­nych oso­bo­wych w po­wszech­nie zna­nych i do­stęp­nych for­ma­tach na­da­ją­cych się do od­czy­tu ma­szy­no­we­go.

1.15. Wszel­kie skar­gi zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­niem ni­niej­szej pro­ce­du­ry pro­si­my skła­dać na adres In­spek­to­ra Ochro­ny Da­nych (IOD) Usłu­go­daw­cy. Skar­ga zo­sta­nie roz­pa­trzo­na nie­zwłocz­nie jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 7 dni od dnia jej do­rę­cze­nia o czym Wnio­sku­ją­cy zo­sta­nie nie­zwłocz­nie po­in­for­mo­wa­ny. Wnio­sku­ją­cy jest rów­nież in­for­mo­wa­ny o fak­cie otrzy­ma­nia skar­gi. In­for­ma­cja na temat skar­gi jest za­miesz­cza­na w ewi­den­cji pro­wa­dzo­nej przez IOD.

Pozostałe postanowienia

1.16. W przy­pad­ku gdy Usłu­go­daw­ca wy­stę­pu­je o wy­ra­że­nie zgody na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji han­dlo­wej drogą elek­tro­nicz­ną (np. za po­śred­nic­twem pocz­ty e-mail, SMS, blu­eto­oth i inne), oso­bie, która wy­ra­zi­ła po­wyż­szą zgodę przy­słu­gu­je prawo cof­nię­cia wy­ra­żo­nej zgody, po­przez wy­sła­nie maila na adres wska­za­ny w punk­cie 1.4. po­wy­żej wpi­su­jąc w ty­tu­le słowo „re­zy­gna­cja”. Po­wyż­sze do­ty­czy także ja­kiej­kol­wiek innej zgody uzy­ski­wa­nej przez Usłu­go­daw­cę za po­śred­nic­twem Ser­wi­su.

1.17. Usłu­go­daw­ca oświad­cza, iż do­ło­ży sta­rań, aby za­pew­nić Użyt­kow­ni­kom wy­so­ki po­ziom bez­pie­czeń­stwa w za­kre­sie ko­rzy­sta­nia z Ser­wi­su. Wszel­kie zda­rze­nia ma­ją­ce wpływ na bez­pie­czeń­stwo prze­ka­zu in­for­ma­cji na­le­ży zgła­szać na adres wska­za­ny w punk­cie 1.4. po­wy­żej.

1.18. Usłu­go­daw­ca za­strze­ga sobie prawo ujaw­nie­nia wy­bra­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych Użyt­kow­ni­ka wła­ści­wym or­ga­nom bądź oso­bom trze­cim, które zgło­szą żą­da­nie udzie­le­nia ta­kich in­for­ma­cji, w opar­ciu o od­po­wied­nią pod­sta­wę praw­ną oraz zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.

1.19. Poza przy­pad­ka­mi wska­za­ny­mi w pkt 1.18. po­wy­żej in­for­ma­cje do­ty­czą­ce Użyt­kow­ni­ka nie zo­sta­ną ujaw­nio­ne żad­nej oso­bie trze­ciej lub or­ga­no­wi, bez zgody osoby, któ­rej dane in­for­ma­cje do­ty­czą.

Pliki cookies i logi systemowe

1.20. Usłu­go­daw­ca in­for­mu­je, że z mo­men­tem po­łą­cze­nia się przez Użyt­kow­ni­ka z Ser­wi­sem w lo­gach sys­te­mo­wych Ser­wi­su po­ja­wia się in­for­ma­cja o nu­me­rze (w tym IP) i ro­dza­ju urzą­dze­nia koń­co­we­go Użyt­kow­ni­ka, z któ­re­go Użyt­kow­nik łączy się z Ser­wi­sem. Usłu­go­daw­ca in­for­mu­je, że bę­dzie prze­twa­rzał, zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­ce­go prawa, rów­nież dane do­ty­czą­ce nu­me­ru (w tym IP) i ro­dza­ju urzą­dze­nia koń­co­we­go Użyt­kow­ni­ka, a także czasu po­łą­cze­nia ww. osób z Ser­wi­sem oraz inne dane eks­plo­ata­cyj­ne do­ty­czą­ce ak­tyw­no­ści Użyt­kow­ni­ka. Dane te prze­twa­rza­ne są w szcze­gól­no­ści w ce­lach tech­nicz­nych oraz do zbie­ra­nia ogól­nych in­for­ma­cji sta­ty­stycz­nych.

1.21. Usłu­go­daw­ca wy­ko­rzy­stu­je pliki typu co­okie (tj. małe pliki tek­sto­we wy­sy­ła­ne do urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka, iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób po­trzeb­ny do uprosz­cze­nia lub umo­rze­nia danej ope­ra­cji) w celu gro­ma­dze­nia in­for­ma­cji zwią­za­nych z ko­rzy­sta­niem z Ser­wi­su przez Użyt­kow­ni­ka. Pliki typu co­okies umoż­li­wia­ją: utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka; do­sto­so­wa­nie Ser­wi­su do po­trzeb Użyt­kow­ni­ka; two­rze­nie sta­ty­styk oglą­dal­no­ści pod­stron Ser­wi­su.

1.22. Użyt­kow­nik może w każ­dym cza­sie do­ko­nać zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. W tym celu na­le­ży do­ko­nać zmia­ny usta­wień prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mogą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej).

1.23. Nie­któ­re pod­stro­ny Ser­wi­su oraz inne środ­ki ko­mu­ni­ka­cji z Użyt­kow­ni­ka­mi mogą za­wie­rać tzw. „web be­acons” (tzw. elek­tro­nicz­ne ob­raz­ki, zwane rów­nież jako puste gify). Web be­acons po­zwa­la­ją na otrzy­ma­nie in­for­ma­cji ta­kich jak np. adres IP (In­ter­net Pro­to­col) kom­pu­te­ra, na który za­ła­do­wa­na zo­sta­ła stro­na, na któ­rej web be­acon zo­stał za­miesz­czo­ny, numer URL stro­ny, czas za­ła­do­wa­nia stro­ny, ro­dzaj prze­glą­dar­ki, jak rów­nież in­for­ma­cje za­war­te w co­okies, w celu oceny efek­tyw­no­ści na­szych re­klam.

Hosting

1.24. Usłu­go­daw­ca, na pod­sta­wie pi­sem­nej umowy po­wie­rza prze­twa­rza­nie wszyst­kich da­nych oso­bo­wych po­da­nych przez Użyt­kow­ni­ka oraz in­nych da­nych, o któ­rych mowa w ni­niej­szej Po­li­ty­ce fir­mie JSW IT Systems Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-19-81-130 w celu pra­wi­dło­we­go wy­ko­na­nia przez ww. firmę czyn­no­ści zwią­za­nych z ho­stin­giem, ad­mi­ni­stra­cją, utrzy­my­wa­niem oraz za­rzą­dza­niem Ser­wi­sem.

1.25. Data ostat­niej ak­tu­ali­za­cji Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści: 25.05.2018.