System zarządzania

Ikona BIP Ikona rodoRODO Ikona poczty Ikona Grupa JSW

Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem

 JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. po­sia­da Zin­te­gro­wa­ny Sys­tem Za­rzą­dza­nia Bez­pie­czeń­stwem i Utrzy­ma­niem, który obej­mu­je pro­ce­sy wspól­ne do­ty­czą­ce za­rów­no Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Bez­pie­czeń­stwem (SMS) jak i Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Utrzy­ma­niem (MMS),a także pro­ce­sy do­ty­czą­ce wy­łącz­nie jed­ne­go z tych sys­te­mów.

 W roku 2020 Spół­ka uzyskała nowy Cer­ty­fi­ka­t Bez­pie­czeń­stwa w czę­ści A i czę­ści B. Ponadto w roku 2022 Spółka pod­da­ła się pro­ce­so­wi re­cer­ty­fi­ka­cji Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Utrzy­ma­niem i uzy­ska­ła nowy Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz lokomotywy. Certyfikat jest ważny do 13.06.2027 r.

Prze­pro­wa­dzo­ne przez Pre­ze­sa UTK kon­tro­le i au­dy­ty po­twier­dzi­ły pra­wi­dło­wość wdro­że­nia oraz speł­nie­nia ak­tu­al­nych wy­ma­gań praw­nych przez Zin­te­gro­wa­ny Sys­tem Za­rzą­dza­nia Bez­pie­czeń­stwem i Utrzy­ma­niem.

Obecnie funkcjonuje w Spół­ce wdro­żo­ne piąte wy­da­nie Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Bezpieczeństwem i Utrzy­ma­niem z dnia 16 listopada 2021 r.

Procedura P/10 - zarządzanie zasobami ludzkimi

JSW Lo­gi­stics Sp. z o.o. w ra­mach Zin­te­gro­wa­ne­go Sys­te­mu Za­rzą­dza­nia Bez­pie­czeń­stwem i Utrzy­ma­niem po­sia­da opra­co­wa­ną i za­twier­dzo­ną Pro­ce­du­rę P/10 Za­rzą­dza­nie za­so­ba­mi ludz­ki­mi. W ra­mach tej pro­ce­du­ry okre­ślo­ne zo­sta­ły m.​in. za­sa­dy do­ty­czą­ce wy­da­wa­nia świa­dec­twa ma­szy­ni­sty, jego roz­sze­rze­nia, za­wie­sza­nia i co­fa­nia oraz tryb od­wo­ły­wa­nia się od de­cy­zji do­ty­czą­cej za­wie­sza­nia i co­fa­nia świa­dec­twa ma­szy­ni­sty. W za­łą­cze­niu wy­ciąg z Pro­ce­du­ry P/10 za­wie­ra­ją­cy w/w za­sa­dy.