Ogłoszenie zarchiwizowane

Specjalista w Zespole Obsługi Organów Spółki

REKRUTACJA OTWARTA

JSW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poszukuje osób
na stanowisko:

Specjalista w Zespole Obsługi Organów Spółki
Numer referencyjny: JSWL – SWZOOS

Opis stanowiska:

Miejsce pracy: Katowice.

Osoba zatrudniona na  tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie całokształtu prac związanych
z obsługą sekretariatu i Biura Obsługi Zarządu (obsługa telefoniczna, mailowa), przekazywanie dokumentów
do podpisu Członkom Zarządu, realizację zadań wynikających z wewnętrznych aktów normatywnych, koordynowanie zleconych przez Zarząd zadań i opracowań, organizowanie narad i spotkań Członków Zarządu oraz ich obsługa pod względem protokołowania, obsługa logistyczna podróży służbowych Członków Zarządu, w szczególności w zakresie rezerwacji noclegów, środków transportu, rozliczanie kosztów delegacji, zapewnienie prawidłowego
i sprawnego obiegu korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej oraz jej archiwizacja, przekazywanie pracownikom zgodnie z kompetencjami informacji i decyzji Członków Zarządu co
do realizacji powierzonego zadania, opracowywanie wzorów i projektów niezbędnych dokumentów, zamawianie materiałów i artykułów niezbędnych do Obsługi Organów Spółki.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Samodzielność, zaangażowanie,
 • Dobra organizacja pracy, sprawne i efektywne działanie,
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • Dokładność i umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń,
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne,
 • Świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysyłanie swojego CV
na adres [email protected]remove-this.jswlogistics.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule wiadomości wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail [email protected]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail [email protected]

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.