Posadowienie hali namiotowo-magazynowej o wymiarach 9 m x 30 m x 5 m na terenie placu wynajmowanego od JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Posadowienie hali namiotowo-magazynowej o wymiarach 9 m x 30 m x 5 m na terenie placu wynajmowanego od JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej”. 

 

Tytuł postępowania:           Posadowienie hali namiotowo-magazynowej o wymiarach 9 m x 30 m x 5 m na terenie placu wynajmowanego od JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej

Numer postępowania:       JSWL/NU/18/2022

Tryb postępowania:           przetarg nieograniczony

Status postępowania:        OTWARTE

Termin składania ofert:     05.04.2023 godz. 09:00

Termin zadawania pytań:  24.03.2023 godz. 12:00

Data otwarcia ofert:           05.04.2023 godz. 10:00

Miejsce składania ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty można składać również elektronicznie na adres e-mail – [email protected]remove-this.jswlogistics.pl, zgodnie z informacją podaną w Wymaganiach Ofertowych – Rozdz. V pkt. 2 i w Zaproszeniu

Miejsce otwarcia ofert:   40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, pokój nr 220

 

Pytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail - [email protected]remove-this.jswlogistics.pl

Zamawiający wymaga, aby Oferent przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia miejsca robót i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Możliwy termin przeprowadzenia wizji lokalnej: 13.03.2023 r. ÷ 24.03.2023 r. (z wyjątkiem soboty i niedzieli) w godzinach 8:00÷13:00. Oferty złożone przez Oferentów bez przeprowadzenia przez nich wizji lokalnej zostaną odrzucone przez Zamawiającego bez ich otwierania. Oferent w celu dokonania wizji lokalnej wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem składanym za pomocą wiadomości e-mail (wnioski należy przesyłać na adres: [email protected]remove-this.jswlogistics.pl lub [email protected]remove-this.jswlogistics.pl), wskazując termin jej przeprowadzenia.

 

Zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Posadowienie hali namiotowo-magazynowej o wymiarach 9 m x 30 m x 5 m na terenie placu wynajmowanego od JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej”.